Dr. Txawj Teev Vaj is the Senior Pastor for Hmong American Alliance Church in Minnesota. If you would like to contact him or want more information about his sermons, you can do so by either letter or phone.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Address:
Hmong American Alliance Church
2515 Maplewood Dr. N
Maplewood, MN 55109

Phone:
(651) 770-8099

   


   

  Room for Jesus
  Caum Lub Hnub Qub
  Plan to be a Winner
  Tsim Nyog Ua Vajtswv Tsaug
  Together We Stand
  Thaum Vajtswv Hu
  Ua Li Yus Txiv Siab Nyiam
  Yam Koj Tau Ntawm Kevcai Rausdej
  Reasons for Baptism
  Kev Xav Moo Zoo Yog Pib Qhov Ze Mus
  Npaj Kom Txhij
  Growing Big Churches by Growing Small Groups
  Domestic Violence
  Raising a Child for God (Father's Day)
  A Sword Piercing Mother's Soul
  Tu Menyuam Uas Zoo
  Tu Poj Niam Uas Zoo
  Teaching More Than Preaching
  Leej Txiv Uas Zoo
  Tso Siab Rau Vajtswv
  Christ Our Coming King
  Christ Our Healer
  Christ Our Sanctifier
  Christ Our Savior
  Xav Pom Nhub Zoo
  It's Time to Give
  Yog Caij Uatsaug
  Kev Tuag Txawj Xaus
  Ua Cas Thiaj Tsis Nco Tus Tuag
  Is the Bible Reliable
  When God is Silent
  Yog Ntsib Tswv Yexus Mas Koj Tus Mob Yuav Zoo
  Yog Tias Yexus Yog Vajtswv
  Loving Neighbors
  Kev Zaam Txim
  Ntseeg Vim Muaj Timkaw
  Depression
  Anger
  Success Lead to Forget
  Father's Day
  What You Give is What You Keep
  Mother's Day
  Our Promises (Valentine's Banquet)
  Having Everything But Possessing Nothing

2002 YEXUS.COM. All Rights Reserved. | Copyright/Terms of Use
info@yexus.com for more information